Privacyverklaring

Neem voor vragen over deze privacyverklaring contact op met Michel Houweling via 071-54 14 300 of via michel@houwelinginterieur.nl

Houweling Interieur verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten – inclusief de website – van Houweling Interieur. Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Houweling Interieur gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Houweling Interieur is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe.

Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die AVG stelt. Jij kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerk ik jou persoonsgegevens?
Houweling Interieur verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
• het verwerken van jouw bestelling;
• het verwerken van jouw betaling;
• het voeren van een administratie;
• het bezorgen van onze meubelen;
• het versturen van een offerte;
• om met jou te communiceren m.b.t de levering van de artikelen;
• om jouw vragen te kunnen beantwoorden in het geval van een serviceverzoek;
• het sturen van een nieuwsbrief;
• het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van onze website (via cookies);
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Houweling Interieur verwerkt persoonsgegevens via de website, email, telefonisch of in onze winkels. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Houweling Interieur. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jou persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Houweling Interieur?
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bijzondere aflevergegevens (woonsituatie);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder de ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via michel@houwelinginterieur.nl. Dan verwijderen wij deze informatie direct.

Het aan- en afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief per email
Wij bieden maandelijkse een nieuwsbrief per e-mail aan. Geïnteresseerden ontvangen een email met informatie over onze nieuwe collectie, een link naar ons nieuwste blog en andere nieuwswaardige informatie over ons bedrijf. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan deze verzendlijst. Iedere e-mail bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. De verzendlijst verstrekken wij nooit aan derden. Voor het versturen van de e-mailnieuwsbrief werken wij met Mailchimp. Deze partij verwerkt persoonsgegevens in landen buiten de EU.

Hoe zorgt Houweling Interieur voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In onze opdracht kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van software voor onze administratie. Ik maak afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Wij kunnen jouw (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Houweling Interieur verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun jij jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek per email sturen aan michel@houwelinginterieur.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit kan echter alleen als wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Daarbij gelden de wettelijke bewaartermijnen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan hebben wij een kopie van je legitimatiebewijs nodig. Het is van belang dat je het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) onleesbaar voor ons maakt.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via michel@houwelinginterieur.nl

Cookies
Houweling Interieur gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Houweling Interieur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 10 maart 2022.

Houweling Interieur behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie.